אידיש

דער אויבערשטער איז אלץ

דעם שיעור איז א קורצע ערקלרערונגען אויף צויי אויסשפראכן וואס אין פלוג זיינען די זעלבע אבער אין אמת'ן זיינען גאר אנדערש.